Neprihlásený

Meno:

Heslo:

Registrácia

EAGLE - Nová schéma

Založenie nového projektu

 • kontextové menu Skôr, ako začnete kresliť novú schému, vytvorte si vo svojom priečinku/Folder (napr. Hrasko) nový projekt/New Projekt (napr. Zdroj) - použite kontextové menu.
 • Všetky súbory patriace ku schéme (schéma, doska plošného spoja, kontrolný ERC súbor, NetList, PartList,..) budú prehľadne uložené v spoločnom projekte.

Vytvorenie novej schémy

Využite kontextové menu pre otvorený projekt (projekt je otvorený, ak symbol krúžku je zelený; ak je šedý, kliknutím naň alebo použitím kontextového menu sa dá projekt otvoriť) a vyberte voľbu New/Schematic. Otvorí sa editor schém:

Pracovné okno pre kreslenie schémy (Schematic)

Pre bežnú prácu postačí používať panel príkazov:

Vloženie symbolu (schematickej značky)

 • ADDADD ADD - otvorí ponuku aktívnych knižníc
 • Vyhľadanie súčiastky
  • ak vieme, v ktorej knižnici sa nachádza (napr. rcl), otvoríme túto knižnicu a vyberieme konkrétnu súčiastku (!pozor! vyberáme podľa púzdra; napr. R-EU_0204/5)
  • ak poznáme názov súčiastky (príp. jeho časť), použijeme v dialógovom okne ADD pole Search/Hľadať a napíšeme názov súčiasky (časť názvu doplnenú zástupným znakom *)
  • Pokiaľ nenájdeme potrebnú súčiastku v knižniciach (mali sme pri hľadaní zapnuté všetky?!), vytvoríme si súčiastku vo vlastnej knižnici
  • špeciálnou "súčiastkou" je rámček výkresu; rámčeky sa nachádzajú v knižnici FRAMES
 • Vybraný symbol umiestnime v schéme kliknutím ľavým tlačidlom myši, príp. ho najskôr pootočíme pravým tlačidlom myši

Vodivé spoje

 • NET NET - vodiče, nositeľ el. signálu
 • WIRE WIRE - všeobecnejšie, vodiče - iba v hladine 91 nets!, inak len čiarová grafika
 • Zalomenie čiary môžeme meniť pravým tlačidlom alebo na paneli volieb WIRE panel
 • JUNCTION JUNCTION - v prípade križovania vodičov môžeme pridať uzol

Editácia prvkov schémy

 • MOVE MOVE - premiestnenie alebo otočenie objektov:
  - kliknutím na objekt ľavým tlačidlom myši a následným ťahaním premiestnime
  - kliknutím na objekt ľavým tlačidlom myši a následne pravým tlačidlom otáčame
 • COPY COPY - kopírovanie objektov
  - kliknutím na objekt vznikne jeho kópia, ktorú môžeme vložiť do schémy
 • MIRROR MIRROR - zrkadlí obkjekty podľa zvislej osi
 • ROTATE ROTATE - otáčanie objektov o 90° doľava
 • GROUP GROUP - výber skupiny objektov pre nasledujúci príkaz

  - klikaním ľavým tlačidlom myši definujeme vrcholy polygónu, polygón uzavrieme kliknutím pravým tlačidlom myši

  - ťahaním ľavým tlačidlom myši definujeme pravouhlý výber

  - výber zrušíme prekreslením obrazovky (Redraw)

  - následný príkaz aplikujeme na skupinu pravým tlačidlom myši

 • CHANGE CHANGE - zmena vlastností objektu alebo skupiny

  - takto zmenené parametre zostávajú nastavené aj pre objekty pridané neskôr

  - všetky hodnoty sa zadávajú v aktálnych jedotkách rastra

  - zmeniť môžeme parametre:

  LAYER meno | čísloHladina
  TEXTText
  SIZE hodnotaVýška textu
  RATIO hodnotaŠírka čiary písma
  FONT VECTOR | PROPORTIONAL | FIXEDFont textu
  šířka hodnotaŠírka čiary
  STYLE hodnotaDruh čiary
  SHAPE SQUARE | ROUND | OCTAGON | XLONGOCT | YLONGOCTTvar plôšky
  DIAMETER diameterPriemer plôšky/prekovu
  DRILL hodnotaVrták plôšky/prekovu/diery
  SMD šírka výškaRozmery Smd plôšky
  DIRECTION NC | IN | OUT | I/O | OC | HIZ | SUP | PAS | PWR | SUPParametre vývodu
  FUNCTION NONE | DOT | CLK | DOTCLK
  LENGTH POINT | SHORT | MIDDLE | LONG
  VISIBLE BOTH | PAD | PIN | OFF
  SWAPLEVEL číslo
  THERMALS ON | OFFParametre plôch
  ORPHANS ON | OFF
  ISOLATE vzdialenosť
  POUR SOLID | HATCH
  RANK hodnota
  SPACING vzdialenosť
  SWAPLEVEL čísloParametre hradiel
  ADDLEVEL NEXT | MUST | ALWAYS | CAN | REQUEST
  CLASS číslo | menoTrieda siete
  PACKAGE meno [variant] | 'variant' [meno]Púzdro
  TECHNOLOGY meno [variant] | 'variant' [meno]Technólogia
 • CUT CUT - kopíruje výber (GROUP) do schránky; následne je možné cez PASTE vložiť na určené miesto
 • PASTE PASTE - vloží obsah schránky (CUT) do výkresu
 • DELETE DELETE vymaže objekt alebo skupinu
 • NAME NAME - zobrazuje a mení názov zvoleného prvku, signálu, siete nebo zbernice
 • VALUE VALUE - prvkom môžeme priradiť hodnotu (napr. 4,7K)
 • SMASH SMASH - používá sa na uvoľnenie textov mena a hodnoty od objektov. Text sa potom môže presunúť alebo otočiť na inú pozíciu (MOVE)

Kontrola schémy

 • INFO INFO - zobrazí podrobnejšie údaje o objekte
 • SHOW SHOW - zobrazenie podrobností objektov v ľavom dolnom rohu obrazovky. Kliknutím na vodiče je možné zvýrazniť rovnaký potenciál v schéme.
 • ERC ERC - Kontrola elektrických zásad (Electrical Rule Check)

  Môžu byť vygenerované nasledujúce varovné hlásenia:

  SUPPLY Pin Pin_Name overwritten with Net_Name vývod zdroja napájania Meno_vývodu prepísaný signálom Meno_siete
  NC Pin Elem._Name Pin_Name connected to Net_Name vývod bez funkcie Meno_súčiastky Meno_vývodu pripojený k sieti Meno_siete
  POWER Pin El._Name Pin_N. connected to Net_Name napájací vývod Meno_súčiastky Meno_vývodu pripojený k signálu Meno_siete
  only one Pin on net Net_Name je pripojený iba jeden vývod k sieti Meno_siete
  no Pins on net Net_Name nie sú pripojené žiadne vývody k sieti Meno_siete
  SHEET Sheet_Nr.: unconnected Pin: Element_N. Pin_N. na liste: Číslo_listu je nepripojený vývod: Meno_súčiastky Meno_vývodu

  Môžu byť vygenerované nasledujúce chybové hlásenia:

  no SUPPLY for POWER Pin Element_Name Pin_Name chýba zdroj pre napájací vývod Meno_súčiastky Meno_vývodu
  no SUPPLY for implicit POWER Pin El._Name Pin_Name chýba zdroj pre implicitný napájecí vývod Meno_súčiastky Meno_vývodu
  unconnected INPUT Pin: Element_Name Pin_Name nepripojený vstupný vývod: Meno_súčiastky Meno_vývodu
  only INPUT Pins on net Net_Nameiba vstupné vývody na sieti Meno_siete
  OUTPUT and OC Pins mixed on net Net_Namevývody typu VÝSTUP a OTVORENÝ KOLEKTOR sú spoločne na sieti Meno_siete
  n OUTPUT Pins on net Net_Namen výstupných vývodov pripojených k sieti Meno_siete
  OUTPUT and SUPPLY Pins mixed on net OUTNETvýstupné vývody a napájecie zdroje sú spoločne na sieti Meno_siete